1. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Konwersja związków siarki przy współspalaniu mieszanek osadów ściekowych i węgla w atmosferze O2/CO2"; Przemysł Chemiczny; 93(5); (2014); str. 644-648
 2. Markiewicz D., Szymanek A., Szymanek P., Ochodek T; "Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I dodatek surowego wodorowęglanu sodu"; Przemysł chemiczny, 5; ISSN 0033-2496; (2013); str. 660-663
 3. Markiewicz D., Szymanek A., Szymanek P., Ochodek T; "Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część II Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu"; Przemysł chemiczny, 6; ISSN 0033-2496; (2013); str. 924-927
 4. Markiewicz D., Szymanek A.; "Zastosowanie związków sodowych do procesu odsiarczania i redukcji tlenków azotu w strumieniu spalin na stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Przemysł Chemiczny, 5; ISSN 0033-2496; (2013); str. 655-659
 5. Kochel A., Cieplińska A., Szymanek A; "Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part I: The effect of CO2 on limestone calcinations"; Chemical and Process Engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 255-262
 6. Kochel A., Cieplińska A., Szymanek A; "Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part II: The effect of CO2 on direct limestone sulphation,"; Chemical and process engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 359-267
 7. Sambor A., Szymanek A; "Investigation of the distribution of chemical components in selected landfill layers and fly ash fraction"; Chemical and Process Engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 17-25
 8. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Szymanek P; "Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu"; Przemysł Chemiczny 91/5; ISSN 0033-2496; (2012); str. 1049-1052
 9. Jabłońska M., Cieplińska A., Szymanek A., OchodekT; "Use of geothermal energy to produce clean energy in the Stirling engine"; Chemical and Process Engineering, 31; ISSN 0208-6425; (2010); str. 905-917
 10. Szymanek A.; "The recovery of calcium oxide from fly ash"; Chemical and Process Engineering, 29; ISSN 0208-6425; (2008); str. 895-908
 11. Szymanek A., Nowak W. ; "Mechanically activated limestone sorbents"; Chemical and Process Engineering, 28 ; ISSN 0208-6425; (2007); str. 127-137
 12. Szymanek A, Nowak W, ; " The use activated products from desulphurisation of semi-dry combustion gas in fluidised-bed boilers. "; Chemical and Process Engineering, 28; ISSN 0208-6425; (2007); str. 259-27
 13. Szymanek A., Sambor A. ; "Analysis of the migration of chemical compounds from fly ash exposed to weather conditions, "; Chemical and Process Engineering, artykuł w druku; (-);
 1. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M.; "Usuwanie tlenków azotu z gazowych produktów spalania wodorowęglanem sodu"; Chemik, 10; ISSN 0009-2886; (2013); str. 903-912
 2. Szymanek A; "Suche odsiarczanie spalin – tradycja i innowacyjność"; Infrastruktura Ludzie Innowacje Technologie 9/54; ISSN 1896-6233; (2012); str. 40-42
 3. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M; "Właściwości sorpcyjne wodorowęglanu sodu"; Chemik, 11; ISSN 0009-2886; (2012); str. 1169-1176
 4. Walawska B., Szymanek A.,Szymanek P., Markiewicz D; "Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie spalin bikarbonatem sodu"; Chemik, 11; ISSN 0009-2886; (2011); str. 1177-1180
 5. Zwoździak J., Szymanek A., Walawska B.,; "Uboczne produkty spalania - surowce niedoceniane"; Chemik, 3; ISSN 0009-2886; (2009); str. 100-105
 6. Szymanek A; "Analiza efektywności odsiarczania spalin przy zmianie miejsc dozowania sorbentu"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4/11; ISSN 1505-3695; (2009); str. 417-440
 7. Szymanek A; "Sorbenty z popiołów Cz. I. Suche odsiarczanie spalin"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, 1; ISSN 1230-7408; (2008); str. 10-16
 8. Szymanek A; "Sorbenty z odpadów Cz. II. Mokre odsiarczanie spalin"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, 1; ISSN 1230-7408; (2008); str. 17-24
 9. Szymanek A. Szymanek P. Nowak W. ; "Niskotemperaturowa utylizacja produktu po półsuchym odsiarczaniu spalin"; Energetyka nr 2, Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej ; (2008); str. 127-138
 10. Szymanek A; "Trawertyn w odsiarczaniu spalin"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, t 9,nr 3 ; ISSN 1505-3695; (2006); str. 273-285
 11. Szymanek A; "Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. I. Wiek geologiczny warunkujący własności sorpcyjne "; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1; ISSN 1230-7408; (2005); str. 7-12
 12. Szymanek A; " Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. II. Skład chemiczny warunkujący własności sorpcyjne "; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 4; ISSN 1230-7408; (2005); str. 117-122
 13. Szymanek A; "Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. III. Skład frakcyjny warunkujący własności sorpcyjne"; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 6; ISSN 1230-7408; (2005); str. 199-205
 14. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z., Łaskawi; "Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin"; Ochrona Środowiska, 1; ISSN 1230-6169; (1999); str. 20-23
 15. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Shwabkey A.A., Matsuda H., Hasatani M. ; "Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych"; Ochrona Srodowiska, 4; ISSN 1230-6169; (1996); str. 33-36
 1. Nowak W., Sekret R., Szymanek A., Szymanek P.; "Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy jako współpaliwa dla węgla kamiennego"; Ochrona powietrza i problemy odpadów; ISSN 1230-7408; (2004); str. 46-54
 2. Ochodek T., Szymanek A., Maślanka J.; "Aditivni odsirovani mechanicky aktivovanymi sorbenty"; Energy Kolem Nas; 2; (2004); str. 8-10
 3. Szymanek A., Sekret R., Muskała W., Nowak W. ; "Bilans wapnia w kotłach fluidalnych. "; Gospodarka Paliwami i Energią, 8; ISSN 0017-2413; (2003); str. 18-20
 4. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin"; Ochrona Środowiska, 1; ISSN 1230-6169; (1999); str. 20-23
 5. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu MSFB - wymiana ciepła i kontrola warunków spalania"; Gospodarka Paliwami i Energią, 5; ISSN 0017-2413; (1998); str. 7-11
 6. Nowak W., Wilczyński J., Bis Z., Szymanek A.; "Nomogramy do wyznaczania zapotrzebowania sorbentów w kotłach fluidalnych i pyłowych przy suchych metodach odsiarczania"; Gospodarka Paliwami i Energią, 6; ISSN 0017-2413; (1998); str. 13-18
 7. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Stosowanie suchych metod odsiarczania w energetyce węglowej"; Gospodarka Paliwami i Energią, 12; ISSN 0017-2413; (1998); str. 6-10
 1. Szymanek A; "Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania tlenowego"; rozdział w monografii, Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2.; ISSN 0860-5017; (2012);
 2. Szymanek A.; "Odsiarczanie spalin aktywowanymi mechanicznie odpadami wapniowymi,"; seria monografie 51, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; ISSN 0084-2869; (2008);
 1. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN 123-9909; (2011); str. 1-86
 1. Szymanek A, Nowak W, ; "Mechanical activation of sorbents for desulfurization in CFB boilers, CFB Technology VIII"; International Academic Publisher, World Publishing Corporation, (monografia); ISBN-7-5062-7442-6; (2005); str. 455-460
 2. Szymanek A, Nowak W, Maślanka J; "Mechanical activation of sorbents for desulfurization in CFB boilers"; World of coal ash, Lexington, Kentucky, USA. ; (2005); str. 725-731
 3. Ochodek T., Szymanek A., Cieślik A.; "Aditivni odsirovani mechanicky activovanymi sorbenty"; Energie Kolem Nas, Odborny Casopis,; 2; (2004); str. 8-9
 4. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Odsiarczanie w kotłach fluidalnych sorbentem aktywowanym mechanicznie "; IX Forum Energetyków, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna; GRE 2004 z 53 Nr 295/2004; (2004); str. 561-566
 5. Nowak W., Szymanek A., Maślanka J., Alboszta J., Roemmich D. ; "Utilization Of Mechanical Activated Waste From Semi-Dry Desulphurization Installation In Fluidized Bed Boilers "; Coal-Gen, Overland Park, Kansas, July 28-30; (2004);
 6. Ochodek T., Szymanek A., Cieślik A.; "Aditivni odsirovani mechanicky activovanymi sorbenty"; Efektivni Energetika V, Economy-Energy-Environment, Mayerhofen, Austria; (2004); str. 39-42
 7. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Utilisation of mechanical activated waste from semi dry desulphurization installation in fluidized bed boilers - one month test "; Twenty First Annual International Pittsburg Coal Conference Coal - Energy and The Environment, Osaka, Japan 13-17 September; (2004);
 8. Nowak W., Sekret R., Bis Z., Pisarek J., Szymanek A.; "Procesy cieplno-przepływowe oraz emisje zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych dużej mocy"; III Sympozjum Energia 2002, Neustift, 17-23 marca; (2002); str. 47-74
 9. Szymanek A., Nowak W.; "Sorbenty dla energetyki"; Energetyka 2002, Neustiff, Austria, 17-23 marca; (2002);
 10. Nowak W., Bis Z., Pisarek J., Sekret R., Szymanek A.; "Procesy cieplno-przepływowe oraz emisje zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych dużej mocy"; Energetyka 2002, Neustiff, Austria, 17-23 marca; (2002); str. 47-74
 11. Bis Z., Nowak W., Szymanek A., Radecki M.; "Modified sorbent for flue gas desulfurization "; Circulating fluidised bed technology VII, Eds: J, Grace J, Zhu and Hugo de Lasa, Canadian Society of Chemical Engineering,; (2002); str. 797-804
 12. Nowak W., Szymanek A.; "Study of High Efficient dry SO2 clean combustion process"; 26th International conference of modelling and simulation MS’2001, Clearwater, Florida 5-8 March; (2001);
 13. Nowak W., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Próby przemysłowe odsiarczania spalin w Elektrowni Turów"; Mezinarodni Seminar, Efektrivni Energetika, Lendorf, Austria, 13-17 marzec; (2000); str. 119-126
 14. Nowak W., Muskała W., Bień J., Szymanek A., Sekret R.; "The changes of solid concentration in CFB and MSFB boilers analyzed with laser sheet technique"; 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, 23-28 August, Praha, Czech Republic; (1998);
 15. Nowak W,Szymanek A,Bis Z,Krzywoszyński ,Walkowiak ; "High-efficient sorbents based on fluidized bed fly ash"; Fluidization IX Durango, Colorado; (1998);
 16. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Studies of high-efficient in furnace dry SO2 capture for clean combustion process of brown coals"; konferencja Problemy Ekonomi Energii, Lwów,; (1998); str. 74-8,
 17. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Studies of high-efficient in furnace dry SO2 capture for clean combustion process of brown coals"; Materiały Konferencyjne CHISA'98, Praga, Czechy; (1998); str. 1021-1026
 18. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z.; "Possibilities of increasing the effectiveness of dry desulfurisation of combustion gas"; 2nd International Symposium on Advanced Energy Conversion System and Related Technologies, Nagoya, Japan; (1998); str. 345-351
 19. Nowak W., Muskała W., Pisarek J., Szymanek A.; "Boilers with MSFB circulated fluidized bed"; konferencja Kotły Energetyczne, Lwów, Ukraina, ; (1997); str. 25-31
 20. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Matsuda H., Hasatani M. ; "Fluid dynamics and combustion in a multi-solid fluidized bed combustor"; 2nd Japan-Central Europe Joint Workshop on Modelling of Materials and Combustion, Budapest, Węgry, 7-9 November; (1996); str. 275-279
 1. Szymanek A, Szymanek P, Nowak W; "Niskotemperaturowa utylizacja produktu z półsuchego odsiarczania spalin "; Energetyka nr2; ISSN 0013-7294; (2008); str. 127-138
 2. Szymanek A; "Wykorzystanie popiołów wysokowapniowych do produkcji sorbentów"; materiały konferencyjne, Przetwarzanie i wykorzystanie popiołów wysokowapniowych, Bełchatów ; (2006);
 3. Szymanek A; "Wykorzystanie popiołów lotnych do produkcji sorbentów"; Popioły z energetyki, Zakopane ; (2005); str. 325-334
 4. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Sorbenty nowej generacji "; konferencja Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce Złotniki Lubańskie; (2004);
 5. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Użycie odpadu z półsuchego odsiarczania spalin do odsiarczania kotła fluidalnego "; V Sympozjum Energia 2004, Val Gardena, 21-26 marca; (2004); str. 59-64
 6. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Aktywacja mechaniczna sorbentów "; V Sympozjum Energia 2004, Val Gardena, 21-26 marca; (2004);
 7. Szymanek A.; "Aktywacja mechaniczna węglanu wapnia"; Emisje zagrożenia ochrona powietrza POL-EMIS; (2004); str. 273-281
 8. Nowak W., Szymanek A., Sekret R., Szymanek P. ; "Wykorzystanie biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego w miejskich centralach ciepłowniczych "; Międzynarodowa konferencja Nauka i technika w ochronie środowiska ; (2004); str. 36-41
 9. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J.; "Utylizacja odpadu z półsuchego odsiarczania spalin "; IX Forum Energetyków, Międzynarodowa konferencja naukowo techniczna; GRE 2004 z 53 Nr 295/2004; (2004); str. 567-575
 10. Muskała W., Nowak W., Sekret R., Szymanek A.; "Rozdział popiołu w kotłach z cyrkulacyjna warstwą fluidalną"; Prace IMiUE Politechniki Śląskiej, IX Konferencja Kotłowa; (2002); str. 353-371
 11. Szymanek A., Nowak W., Sekret R., Muskała W. ; "Bilans wapnia w kotłach fluidalnych"; II Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów CFB. Podlesice 25-27 września; (2002);
 12. Szymanek A., Majchrzak Kucęba I., Nowak W. ; "Sorbenty dla energetyki"; IX Konferencja kotłowa 2002 Aktualne problemy eksploatacji i budowy kotłów, Gliwice, Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych; (2002); str. 89-102
 13. Szymanek A., Nowak W., Sekret R., Muskała W. ; "Bilans wapnia w kotle fluidalnym"; Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów fluidalnych Foster Wheeler; (2002);
 14. Bis Z., Radecki M., Nowak W., Szymanek A.; "Zastosowanie drobnych oraz aktywowanych mechanicznie sorbentów do odsiarczania w kotłach fluidalnych"; Problemy badawcze energetyki cieplnej, Warszawa; (2001); str. 17-31
 15. Nowak W., Szymanek A.; "Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do suchego odsiarczania spalin"; V Sympozjum Ograniczania Emisji Zanieczyszczeń do Atmosfery, POL – EMIS 2000, Szklarska Poręba, czerwiec; (2000); str. 83-92
 16. Bis. Z., Nowak W., Szymanek A.; "Sorbenty modyfikowane w energetyce"; Konferencja Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska, Kamień Śląski, 19 – 21 czerwca; (2000); str. 17-21
 17. Nowak W., Szymanek A.; "Stosowanie nowych sorbentów do procesu odsiarczania spalin"; Materiały Politechniki Częstochowskiej II Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce, Złotniki Lubańskie, 4 - 5 listopada; (1999);
 18. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R. ; "Regulacja temperatury w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; IV Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 14-16 października; (1998); str. 111-116
 19. Nowak W., Szymanek A.; "Suche odsiarczanie spalin w energetyce cieplnej i zawodowej"; Ustroń; (1998); str. 135-147
 20. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Optymalizacja wdmuchiwania sorbentu do komory paleniskowej"; Forum Energetyków, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej; 242/98; (1998); str. 251-256
 21. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Badania suchego odsiarczania spalin kotłowych przy użyciu aktywnych sorbentów modyfikowanych"; Materiały konferencji POL EMIS 98, Szklarska Poręba, czerwiec; (1998); str. 147-156
 22. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Próby suchego odsiarczania spalin na kotle OP-650 w Elektrowni Turów"; Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej „Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr 23” V ogólnopolskie symposium „Ochrona powietrza w przemyśle”, Spała, październik; (1998); str. 132-141
 23. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Badania zmian koncentracji ziaren w cyrkulacyjnych układach typu CFB i MSFB"; V Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 15-17 października; (1997);
 24. Janik M., Szymanek A., Sekret R.; "Tradycyjne grawitacyjne systemy wentylowania pomieszczeń mieszkalnych"; Politechnika Częstochowska, Konferencje 18 - Gaz bezpiecznym i ekologicznie czystym nośnikiem energii, Częstochowa; (1997); str. 73-84
 25. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Analiza procesów ograniczenia i zagospodarowania CO2 w elektrowniach węglowych"; III Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 22-24 października; (1997);
 26. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R. ; "Możliwości zwiększenia efektywności suchego odsiarczania spalin "; Niskoemisyjne techniki spalania, Ustroń, marzec; (1997); str. 135-146
 27. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R. ; "Możliwości poprawy skuteczności suchego odsiarczania spalin poprzez mikronizację sorbentu "; 5th International symposium, Integrated air quality control for industrial and commercial sectors, Międzyzdroje; (1997); str. 201-208
 28. Nowak W., Muskała W., Szymanek A.; "Badania suchego odsiarczania spalin na 200 MW bloku energetycznym w Elektrowni Turów"; III Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska, Jachranka, wrzesień; (1997); str. 63-72
 29. Nowak W., Muskała W., Szymanek A.; "Wykorzystanie popiołów lotnych z suchego odsiarczania spalin do produkcji sorbentów modyfikowanych"; Gospodarcze wykorzystanie popiołów i gipsów z energetyki, Międzyzdroje; (1997); str. 57-66
 30. Nowak W., Bis Z., Muskała W., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Przemysłowe badania suchego odsiarczania na bloku energetycznym w Elektrowni Turów"; Konferebcja Problemy badawcze energetyki cieplnej, Warszawa, grudzień; (1997); str. 113-120
 31. Nowak W., Szymanek A. ; "Zastosowanie nowoczesnych urządzeń ograniczających awaryjność instalacji grzewczych "; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poddanego termorenowacji, Kokotek; (1996); str. 69-78
 32. Wilczyński J., Szymanek A.; "Możliwości ograniczenia poboru energii cieplnej po modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania"; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poddanego termorenowacji, Kokotek; (1996); str. 89-110
 33. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Shwabkey A.A., Matsuda H., Hasatani M. ; "Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych"; POL-EMIS 96, Szklarska Poręba; (1996);
Wykaz publikacji wg daty opublikowania
 1. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Konwersja związków siarki przy współspalaniu mieszanek osadów ściekowych i węgla w atmosferze O2/CO2"; Przemysł Chemiczny; 93(5); (2014); str. 644-648
 2. Markiewicz D., Szymanek A., Szymanek P., Ochodek T; "Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I dodatek surowego wodorowęglanu sodu"; Przemysł chemiczny, 5; ISSN 0033-2496; (2013); str. 660-663
 3. Markiewicz D., Szymanek A., Szymanek P., Ochodek T; "Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część II Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu"; Przemysł chemiczny, 6; ISSN 0033-2496; (2013); str. 924-927
 4. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M.; "Usuwanie tlenków azotu z gazowych produktów spalania wodorowęglanem sodu"; Chemik, 10; ISSN 0009-2886; (2013); str. 903-912
 5. Markiewicz D., Szymanek A.; "Zastosowanie związków sodowych do procesu odsiarczania i redukcji tlenków azotu w strumieniu spalin na stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; Przemysł Chemiczny, 5; ISSN 0033-2496; (2013); str. 655-659
 6. Kochel A., Cieplińska A., Szymanek A; "Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part I: The effect of CO2 on limestone calcinations"; Chemical and Process Engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 255-262
 7. Kochel A., Cieplińska A., Szymanek A; "Limestone in flue gas desulphurisation in oxygen – enriched atmospheres. Part II: The effect of CO2 on direct limestone sulphation,"; Chemical and process engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 359-267
 8. Sambor A., Szymanek A; "Investigation of the distribution of chemical components in selected landfill layers and fly ash fraction"; Chemical and Process Engineering, 33; ISSN 0208-6425; (2012); str. 17-25
 9. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Szymanek P; "Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu"; Przemysł Chemiczny 91/5; ISSN 0033-2496; (2012); str. 1049-1052
 10. Szymanek A; "Suche odsiarczanie spalin – tradycja i innowacyjność"; Infrastruktura Ludzie Innowacje Technologie 9/54; ISSN 1896-6233; (2012); str. 40-42
 11. Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M; "Właściwości sorpcyjne wodorowęglanu sodu"; Chemik, 11; ISSN 0009-2886; (2012); str. 1169-1176
 12. Szymanek A; "Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spalania tlenowego"; rozdział w monografii, Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2.; ISSN 0860-5017; (2012);
 13. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN 123-9909; (2011); str. 1-86
 14. Walawska B., Szymanek A.,Szymanek P., Markiewicz D; "Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie spalin bikarbonatem sodu"; Chemik, 11; ISSN 0009-2886; (2011); str. 1177-1180
 15. Jabłońska M., Cieplińska A., Szymanek A., OchodekT; "Use of geothermal energy to produce clean energy in the Stirling engine"; Chemical and Process Engineering, 31; ISSN 0208-6425; (2010); str. 905-917
 16. Zwoździak J., Szymanek A., Walawska B.,; "Uboczne produkty spalania - surowce niedoceniane"; Chemik, 3; ISSN 0009-2886; (2009); str. 100-105
 17. Szymanek A; "Analiza efektywności odsiarczania spalin przy zmianie miejsc dozowania sorbentu"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, 4/11; ISSN 1505-3695; (2009); str. 417-440
 18. Szymanek A.; "The recovery of calcium oxide from fly ash"; Chemical and Process Engineering, 29; ISSN 0208-6425; (2008); str. 895-908
 19. Szymanek A; "Sorbenty z popiołów Cz. I. Suche odsiarczanie spalin"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, 1; ISSN 1230-7408; (2008); str. 10-16
 20. Szymanek A; "Sorbenty z odpadów Cz. II. Mokre odsiarczanie spalin"; Ochrona powietrza i problemy odpadów, 1; ISSN 1230-7408; (2008); str. 17-24
 21. Szymanek A, Szymanek P, Nowak W; "Niskotemperaturowa utylizacja produktu z półsuchego odsiarczania spalin "; Energetyka nr2; ISSN 0013-7294; (2008); str. 127-138
 22. Szymanek A. Szymanek P. Nowak W. ; "Niskotemperaturowa utylizacja produktu po półsuchym odsiarczaniu spalin"; Energetyka nr 2, Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej ; (2008); str. 127-138
 23. Szymanek A.; "Odsiarczanie spalin aktywowanymi mechanicznie odpadami wapniowymi,"; seria monografie 51, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; ISSN 0084-2869; (2008);
 24. Szymanek A., Nowak W. ; "Mechanically activated limestone sorbents"; Chemical and Process Engineering, 28 ; ISSN 0208-6425; (2007); str. 127-137
 25. Szymanek A, Nowak W, ; " The use activated products from desulphurisation of semi-dry combustion gas in fluidised-bed boilers. "; Chemical and Process Engineering, 28; ISSN 0208-6425; (2007); str. 259-27
 26. Szymanek A; "Trawertyn w odsiarczaniu spalin"; Inżynieria i Ochrona Środowiska, t 9,nr 3 ; ISSN 1505-3695; (2006); str. 273-285
 27. Szymanek A; "Wykorzystanie popiołów wysokowapniowych do produkcji sorbentów"; materiały konferencyjne, Przetwarzanie i wykorzystanie popiołów wysokowapniowych, Bełchatów ; (2006);
 28. Szymanek A; "Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. I. Wiek geologiczny warunkujący własności sorpcyjne "; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 1; ISSN 1230-7408; (2005); str. 7-12
 29. Szymanek A; " Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. II. Skład chemiczny warunkujący własności sorpcyjne "; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 4; ISSN 1230-7408; (2005); str. 117-122
 30. Szymanek A; "Kamień wapienny jako sorbent SO2 cz. III. Skład frakcyjny warunkujący własności sorpcyjne"; Ochrona powietrza i problemy odpadów Nr 6; ISSN 1230-7408; (2005); str. 199-205
 31. Szymanek A, Nowak W, ; "Mechanical activation of sorbents for desulfurization in CFB boilers, CFB Technology VIII"; International Academic Publisher, World Publishing Corporation, (monografia); ISBN-7-5062-7442-6; (2005); str. 455-460
 32. Szymanek A, Nowak W, Maślanka J; "Mechanical activation of sorbents for desulfurization in CFB boilers"; World of coal ash, Lexington, Kentucky, USA. ; (2005); str. 725-731
 33. Szymanek A; "Wykorzystanie popiołów lotnych do produkcji sorbentów"; Popioły z energetyki, Zakopane ; (2005); str. 325-334
 34. Nowak W., Sekret R., Szymanek A., Szymanek P.; "Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania biomasy jako współpaliwa dla węgla kamiennego"; Ochrona powietrza i problemy odpadów; ISSN 1230-7408; (2004); str. 46-54
 35. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Sorbenty nowej generacji "; konferencja Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce Złotniki Lubańskie; (2004);
 36. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Użycie odpadu z półsuchego odsiarczania spalin do odsiarczania kotła fluidalnego "; V Sympozjum Energia 2004, Val Gardena, 21-26 marca; (2004); str. 59-64
 37. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Aktywacja mechaniczna sorbentów "; V Sympozjum Energia 2004, Val Gardena, 21-26 marca; (2004);
 38. Szymanek A.; "Aktywacja mechaniczna węglanu wapnia"; Emisje zagrożenia ochrona powietrza POL-EMIS; (2004); str. 273-281
 39. Ochodek T., Szymanek A., Maślanka J.; "Aditivni odsirovani mechanicky aktivovanymi sorbenty"; Energy Kolem Nas; 2; (2004); str. 8-10
 40. Ochodek T., Szymanek A., Cieślik A.; "Aditivni odsirovani mechanicky activovanymi sorbenty"; Energie Kolem Nas, Odborny Casopis,; 2; (2004); str. 8-9
 41. Nowak W., Szymanek A., Sekret R., Szymanek P. ; "Wykorzystanie biomasy jako współpaliwo dla węgla kamiennego w miejskich centralach ciepłowniczych "; Międzynarodowa konferencja Nauka i technika w ochronie środowiska ; (2004); str. 36-41
 42. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Odsiarczanie w kotłach fluidalnych sorbentem aktywowanym mechanicznie "; IX Forum Energetyków, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna; GRE 2004 z 53 Nr 295/2004; (2004); str. 561-566
 43. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J.; "Utylizacja odpadu z półsuchego odsiarczania spalin "; IX Forum Energetyków, Międzynarodowa konferencja naukowo techniczna; GRE 2004 z 53 Nr 295/2004; (2004); str. 567-575
 44. Nowak W., Szymanek A., Maślanka J., Alboszta J., Roemmich D. ; "Utilization Of Mechanical Activated Waste From Semi-Dry Desulphurization Installation In Fluidized Bed Boilers "; Coal-Gen, Overland Park, Kansas, July 28-30; (2004);
 45. Ochodek T., Szymanek A., Cieślik A.; "Aditivni odsirovani mechanicky activovanymi sorbenty"; Efektivni Energetika V, Economy-Energy-Environment, Mayerhofen, Austria; (2004); str. 39-42
 46. Szymanek A., Nowak W., Maślanka J. ; "Utilisation of mechanical activated waste from semi dry desulphurization installation in fluidized bed boilers - one month test "; Twenty First Annual International Pittsburg Coal Conference Coal - Energy and The Environment, Osaka, Japan 13-17 September; (2004);
 47. Szymanek A., Sekret R., Muskała W., Nowak W. ; "Bilans wapnia w kotłach fluidalnych. "; Gospodarka Paliwami i Energią, 8; ISSN 0017-2413; (2003); str. 18-20
 48. Muskała W., Nowak W., Sekret R., Szymanek A.; "Rozdział popiołu w kotłach z cyrkulacyjna warstwą fluidalną"; Prace IMiUE Politechniki Śląskiej, IX Konferencja Kotłowa; (2002); str. 353-371
 49. Szymanek A., Nowak W., Sekret R., Muskała W. ; "Bilans wapnia w kotłach fluidalnych"; II Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów CFB. Podlesice 25-27 września; (2002);
 50. Nowak W., Sekret R., Bis Z., Pisarek J., Szymanek A.; "Procesy cieplno-przepływowe oraz emisje zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych dużej mocy"; III Sympozjum Energia 2002, Neustift, 17-23 marca; (2002); str. 47-74
 51. Szymanek A., Nowak W.; "Sorbenty dla energetyki"; Energetyka 2002, Neustiff, Austria, 17-23 marca; (2002);
 52. Nowak W., Bis Z., Pisarek J., Sekret R., Szymanek A.; "Procesy cieplno-przepływowe oraz emisje zanieczyszczeń w kotłach fluidalnych dużej mocy"; Energetyka 2002, Neustiff, Austria, 17-23 marca; (2002); str. 47-74
 53. Szymanek A., Majchrzak Kucęba I., Nowak W. ; "Sorbenty dla energetyki"; IX Konferencja kotłowa 2002 Aktualne problemy eksploatacji i budowy kotłów, Gliwice, Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych; (2002); str. 89-102
 54. Bis Z., Nowak W., Szymanek A., Radecki M.; "Modified sorbent for flue gas desulfurization "; Circulating fluidised bed technology VII, Eds: J, Grace J, Zhu and Hugo de Lasa, Canadian Society of Chemical Engineering,; (2002); str. 797-804
 55. Bis Z., Nowak W., Szymanek A., Radecki M.; "Modified Sorbents for Flue Gas Desulphurization"; Proceedings of the 7th International Conference on Circulating Fluidized Beds. Canada ; (2002); str. 797-804
 56. Szymanek A., Nowak W., Sekret R., Muskała W. ; "Bilans wapnia w kotle fluidalnym"; Krajowa Konferencja Użytkowników Kotłów fluidalnych Foster Wheeler; (2002);
 57. Bis Z., Radecki M., Nowak W., Szymanek A.; "Zastosowanie drobnych oraz aktywowanych mechanicznie sorbentów do odsiarczania w kotłach fluidalnych"; Problemy badawcze energetyki cieplnej, Warszawa; (2001); str. 17-31
 58. Nowak W., Szymanek A.; "Study of High Efficient dry SO2 clean combustion process"; 26th International conference of modelling and simulation MS’2001, Clearwater, Florida 5-8 March; (2001);
 59. Nowak W., Szymanek A.; "Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do suchego odsiarczania spalin"; V Sympozjum Ograniczania Emisji Zanieczyszczeń do Atmosfery, POL – EMIS 2000, Szklarska Poręba, czerwiec; (2000); str. 83-92
 60. Bis. Z., Nowak W., Szymanek A.; "Sorbenty modyfikowane w energetyce"; Konferencja Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska, Kamień Śląski, 19 – 21 czerwca; (2000); str. 17-21
 61. Nowak W., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Próby przemysłowe odsiarczania spalin w Elektrowni Turów"; Mezinarodni Seminar, Efektrivni Energetika, Lendorf, Austria, 13-17 marzec; (2000); str. 119-126
 62. Nowak W., Szymanek A.; "Stosowanie nowych sorbentów do procesu odsiarczania spalin"; Materiały Politechniki Częstochowskiej II Fluidalne Spalanie Węgla w Energetyce, Złotniki Lubańskie, 4 - 5 listopada; (1999);
 63. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin"; Ochrona Środowiska, 1; ISSN 1230-6169; (1999); str. 20-23
 64. Nowak W, Szymanek A, Bis Z; "High-reactive sorbents based on fly ash for circuletiy fluidized bed boilers, Circulating Fluidizeb Bed Technology VI"; Deutsche Gesellschaft fur Chemisches Apparatewessen, Chemische Technik und Biotechnologie, (monografia); ISBN-3-89746009-3; (1999); str. 615-620
 65. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z., Łaskawi; "Zastosowanie zmodyfikowanych sorbentów aktywnych do suchego odsiarczania spalin"; Ochrona Środowiska, 1; ISSN 1230-6169; (1999); str. 20-23
 66. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R. ; "Regulacja temperatury w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"; IV Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 14-16 października; (1998); str. 111-116
 67. Nowak W., Muskała W., Bień J., Szymanek A., Sekret R.; "The changes of solid concentration in CFB and MSFB boilers analyzed with laser sheet technique"; 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, 23-28 August, Praha, Czech Republic; (1998);
 68. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną typu MSFB - wymiana ciepła i kontrola warunków spalania"; Gospodarka Paliwami i Energią, 5; ISSN 0017-2413; (1998); str. 7-11
 69. Nowak W., Szymanek A.; "Suche odsiarczanie spalin w energetyce cieplnej i zawodowej"; Ustroń; (1998); str. 135-147
 70. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Optymalizacja wdmuchiwania sorbentu do komory paleniskowej"; Forum Energetyków, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej; 242/98; (1998); str. 251-256
 71. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Badania suchego odsiarczania spalin kotłowych przy użyciu aktywnych sorbentów modyfikowanych"; Materiały konferencji POL EMIS 98, Szklarska Poręba, czerwiec; (1998); str. 147-156
 72. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Próby suchego odsiarczania spalin na kotle OP-650 w Elektrowni Turów"; Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej „Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr 23” V ogólnopolskie symposium „Ochrona powietrza w przemyśle”, Spała, październik; (1998); str. 132-141
 73. Nowak W., Wilczyński J., Bis Z., Szymanek A.; "Nomogramy do wyznaczania zapotrzebowania sorbentów w kotłach fluidalnych i pyłowych przy suchych metodach odsiarczania"; Gospodarka Paliwami i Energią, 6; ISSN 0017-2413; (1998); str. 13-18
 74. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Stosowanie suchych metod odsiarczania w energetyce węglowej"; Gospodarka Paliwami i Energią, 12; ISSN 0017-2413; (1998); str. 6-10
 75. Nowak W,Szymanek A,Bis Z,Krzywoszyński ,Walkowiak ; "High-efficient sorbents based on fluidized bed fly ash"; Fluidization IX Durango, Colorado; (1998);
 76. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Studies of high-efficient in furnace dry SO2 capture for clean combustion process of brown coals"; konferencja Problemy Ekonomi Energii, Lwów,; (1998); str. 74-8,
 77. Nowak W., Szymanek A., Muskała W.; "Studies of high-efficient in furnace dry SO2 capture for clean combustion process of brown coals"; Materiały Konferencyjne CHISA'98, Praga, Czechy; (1998); str. 1021-1026
 78. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Bis Z.; "Possibilities of increasing the effectiveness of dry desulfurisation of combustion gas"; 2nd International Symposium on Advanced Energy Conversion System and Related Technologies, Nagoya, Japan; (1998); str. 345-351
 79. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Możliwości poprawy skuteczności suchego odsiarczania spalin poprzez mikronizację sorbentu"; V Międzynarodowe Sympozjum Zintegrowane Systemy Zapobiegania Emisji Zanieczyszczeń, Międzyzdroje 16-17 kwietnia; (1997);
 80. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Badania zmian koncentracji ziaren w cyrkulacyjnych układach typu CFB i MSFB"; V Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 15-17 października; (1997);
 81. Janik M., Szymanek A., Sekret R.; "Tradycyjne grawitacyjne systemy wentylowania pomieszczeń mieszkalnych"; Politechnika Częstochowska, Konferencje 18 - Gaz bezpiecznym i ekologicznie czystym nośnikiem energii, Częstochowa; (1997); str. 73-84
 82. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R.; "Analiza procesów ograniczenia i zagospodarowania CO2 w elektrowniach węglowych"; III Krajowa Konferencja Energetyczna, Poznań-Kiekrz, 22-24 października; (1997);
 83. Nowak W., Muskała W., Bis Z., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R. ; "Możliwości zwiększenia efektywności suchego odsiarczania spalin "; Niskoemisyjne techniki spalania, Ustroń, marzec; (1997); str. 135-146
 84. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Sekret R. ; "Możliwości poprawy skuteczności suchego odsiarczania spalin poprzez mikronizację sorbentu "; 5th International symposium, Integrated air quality control for industrial and commercial sectors, Międzyzdroje; (1997); str. 201-208
 85. Nowak W., Muskała W., Szymanek A.; "Badania suchego odsiarczania spalin na 200 MW bloku energetycznym w Elektrowni Turów"; III Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska, Jachranka, wrzesień; (1997); str. 63-72
 86. Nowak W., Muskała W., Szymanek A.; "Wykorzystanie popiołów lotnych z suchego odsiarczania spalin do produkcji sorbentów modyfikowanych"; Gospodarcze wykorzystanie popiołów i gipsów z energetyki, Międzyzdroje; (1997); str. 57-66
 87. Nowak W., Bis Z., Muskała W., Szymanek A., Łaskawiec J., Krzywoszyński W., Walkowiak R.; "Przemysłowe badania suchego odsiarczania na bloku energetycznym w Elektrowni Turów"; Konferebcja Problemy badawcze energetyki cieplnej, Warszawa, grudzień; (1997); str. 113-120
 88. Nowak W., Muskała W., Pisarek J., Szymanek A.; "Boilers with MSFB circulated fluidized bed"; konferencja Kotły Energetyczne, Lwów, Ukraina, ; (1997); str. 25-31
 89. Nowak W., Szymanek A. ; "Zastosowanie nowoczesnych urządzeń ograniczających awaryjność instalacji grzewczych "; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poddanego termorenowacji, Kokotek; (1996); str. 69-78
 90. Wilczyński J., Szymanek A.; "Możliwości ograniczenia poboru energii cieplnej po modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania"; Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poddanego termorenowacji, Kokotek; (1996); str. 89-110
 91. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Shwabkey A.A., Matsuda H., Hasatani M. ; "Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych"; Ochrona Srodowiska, 4; ISSN 1230-6169; (1996); str. 33-36
 92. Nowak W., Muskała W., Szymanek A., Shwabkey A.A., Matsuda H., Hasatani M. ; "Aktywacja sorbentów wapiennych lotnymi popiołami z kotłów fluidalnych"; POL-EMIS 96, Szklarska Poręba; (1996);
 93. Nowak W., Szymanek A., Muskała W., Matsuda H., Hasatani M. ; "Fluid dynamics and combustion in a multi-solid fluidized bed combustor"; 2nd Japan-Central Europe Joint Workshop on Modelling of Materials and Combustion, Budapest, Węgry, 7-9 November; (1996); str. 275-279
 94. Szymanek A., Sambor A. ; "Analysis of the migration of chemical compounds from fly ash exposed to weather conditions, "; Chemical and Process Engineering, artykuł w druku; (-);
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr