Projekty zrealizowane

POKL

PRO_CCS

CO2TRIP

 Strategiczny Program Badawczy "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" - Zadanie nr 1 "Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin"

 

Realizowane zadania

 

Etap 27/6.3: "Analiza systemowa integracji procesu adsorpcyjnej separacji CO2 z układem bloku energetycznego"

 

Strategiczny Program Badawczy "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" - Zadanie nr 2 "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2"

 

Realizowane zadania

 

Etap 41/6.3: "Opracowanie i weryfikacja numerycznego modelu oraz analiza procesowa układu adsorpcyjnej separacji CO2 ze spalin"

 

Etap 50/6.4: "Analiza systemowa integracji procesu adsorpcyjnej separacji CO2 ze spalin z układem bloku energetycznego, z uwzględnieniem procesu przygotowania CO2 do transportu oraz możliwości odzysku ciepła z procesu "

 

Projekt Zamawiany "Nadkrytyczne bloki węglowe" (PZ-403-601/07)

 

QNET-CFD „A Thematic Network for Quality and Trust in the Industrial Application of Computational Fluid Dynamics”

 

Zadanie: Opracowanie dokumentacji “underlying flow regime” na podstawie przeglądu literaturowego (UFR4-02: CONFINED COAXIAL SWIRLING JETS) zamieszczonej w bazie danych QNET-CFD europejskiej organizacji ERCOFTAC.

 

"Opracowanie nowoczesnego systemu nadzorczo-doradczego turbin dużej mocy"

 

Finansowanie: Komitet Badań Naukowych, Nr Grantu: PBZ-038-06, 1995-1998
Projekt poświęcony opracowaniu nowoczesnego systemu nadzorczo-doradczego przemysłowych turbin dużej mocy.

 

Zadanie: Opracowanie oprogramowania do analizy trendów sygnałów drganiowych. Opracowane oprogramowanie składa się z modułu komunikacji z bazą danych, modułu prognostycznego a także interfejsu graficznego do wizualizacji sygnałów drganiowych oraz ich trendów. Wykorzystywane narzędzia: Microsoft Visual Studio (MSV C++), FORTRAN, Microsoft SQL Server.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://kpkm.polsl.pl/PROJEKTY/SystemDT200-1/default.htm

 

"Investigation of Laminar-Turbulent Transition Under Periodic Forcing or Absolute Instability"

 

Finansowanie: Komitet Badań Naukowych, Nr Grantu: 7 T07 A007 15, 1998-2001
 

Zadanie: Udział w jednej z części projektu, dotyczącej badań eksperymentalnych przejścia laminarno-turbulentnego w warunkach okresowych zaburzeń, której celem było zbadanie i analiza wpływu okresowych zaburzeń na występowanie przejścia laminarno-turbulentnego na powierzchni łopatki turbinowej. Udział w badaniach eksperymentalnych oraz opracowanie oprogramowania do obróbki, analizy oraz wizualizacji danych zgromadzonych podczas eksperymentu. Oprogramowanie zostało opracowane w środowisku Microsoft Visual Studio (MSV C++).

 

Projekt SPUB (Nr: 154/E-358/SPUB/COST/T-10/D229/98): Experimental Analysis of the Zone of Laminar - Turbulent Transition under Conditions of Periodic Disturbances

 

Zadanie: Opracowanie numerycznych procedur analizy i wizualizacji danych. Oprogramowanie zostało opracowane w środowisku Microsoft Visual Studio (MSV C++).

 

"Numeryczny model wyznaczania lokalnych, interpolacyjnych modeli odwzorowań oraz ich optymalizacja metodami adaptacyjnego sterowania procesem badań symulacyjnych”

 

Finansowanie: Komitet Badań Naukowych, Nr Grantu: 8 T10B 03920, 2001 – 2002, Grant młodego pracownika nauki - wykonawca: Marcin Panowski
Celem projektu było opracowanie oprogramowania do formułowania lokalnych modeli danych oraz ocean możliwości ich zastosowania do analizy optymalizacyjnej obiegów cieplnych siłowni skojarzonych. Modele danych formułowane były w oparciu o dane generowane on-line przez oprogramowanie symulacyjne. Realizacja zadania wymagała opracowania:
-    modelu symulacyjnego wybranej elektrociepłowni w programie IPSEpro,
-    numerycznych procedur komunikacji pomiędzy opracowywanym oprogramowaniem I kodem IPSEpro na bazie protokołu DDE.
-    numerycznych procedur realizacji algorytmu formułowania lokalnych modeli danych
-    numerycznych procedur badania koncentracji danych w przestrzeniach wielowymiarowych.
Rezultatem prac realizowanych w ramach grantu było oprogramowanie, które stanowiło bazę dla dalszego rozwoju tegoż oprogramowania realizowanego w ramach prac nad rozprawą doktorską. Wszystkie procedury opracowane zostały w środowisku Microsoft Visual Studio (MSV C++) dla dowolnego systemu Windows.

 

“Staże przemysłowe studentów Inżynierii Energii Politechniki Częstochowskiej”Projekt wymiany Nr 7T07A00715 realizowany w ramach i z funduszy europejskiego programu Leonardo da Vinci

 

Projekt dotyczył dziesięciomiesięcznych staży przemysłowych dla 7 studentów specjalności Inżynieria Energii w wiodących firmach europejskich. W ramach projektu studenci realizowali indywidualne projekty z dziedziny numerycznej mechaniki płynów CFD, n.p.:
1.    “Investigation of turbulence models and mesh-types for aeronautical applications”
2.    “The CFD modelling of flow in an industrial turbine diffuser and shroud flows over an HP rotor”
 

Zadanie: Kontrola postępów realizowanych przez studentów projektów a także zdobywanej przez nich wiedzy. Opracowanie i przeprowadzenie procesu certyfikacji umiejętności. Realizacja zadań wymagała stałego kontaktu z zagranicznymi opiekunami studentów z takich przedsiębiorstw jak: ANSYS Niemcy, Ansaldo Energia Włochy, Rolls-Royce Wielka Brytania, QinetiQ Wielka Brytania, Computational Dynamics Wielka Brytania oraz Siemens Wielka Brytania.

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr