1.     Kompleksowe badania właściwości popiołów lotnych, fluidalnych, ubocznych produktów spalania.

2.     Kompleksowe badania właściwości paliw stałych

3.     Oznaczane składu chemicznego paliw i popiołów przy użyciu spektrometru fluorescencji rentgenowskiej MiniPal 4

4.     Oznaczane składu chemicznego próbek ciekłych przy użyciu spektrometru fluorescencji rentgenowskiej MiniPal 4

5.     Analiza termograwimetryczna próbek stałych z użyciem gazów obojętnych i reaktywnych

Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr