Oferta badawcza
Badania, analizy, opracowania, ekspertyzy
Wykaz możliwych do wykonania badań, analiz, opracowań i ekspertyz

Tematyka wiodąca prac naukowo-badawczych Instytutu obejmuje zagadnienia nowoczesnych, ekologicznie czystych technologii przemysłowych, a w szczególności następujące kierunki badań:

 

 • Ekologicznie czyste spalanie paliw i biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
 • Spalanie węgla i biomasy w atmosferze tlenu.
 • Modelowanie procesu spalania tlenowego.
 • Wymiana ciepła w różnych reżimach fluidyzacji.
 • Usuwania CO2 ze spalin metodą adsorpcyjną.
 • Wytwarzania sorbentów z popiołów lotnych do usuwania rtęci i CO2.  
 • Termiczna utylizacja odpadów i osadów ściekowych.
 • Opracowanie technologii produkcji sorbentów nowej generacji do odsiarczania spalin w kotłach fluidalnych i pyłowych
 • Ograniczenie emisji CO2do atmosfery w wyniku adsorpcji spalin w zeolitach oraz spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem
 • Utylizacja i zagospodarowanie popiołów z kotłów fluidalnych
 • Hydrodynamika, spalanie i emisje zanieczyszczeń w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, magazynowanie ciepła
 • Integracja odnawialnych źródeł energii w energetyce i ogrzewnictwie
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy.

   Lista zrealizowanych ekspertyz i prac zleconych1. Kompleksowe modelowanie oraz analiza procesów wymiany ciepła w kotłach fluidalnych,

2. Bilanse cieplne wymienników ciepła dla kotłów energetycznych,

3. Oceny i ekspertyzy z zakresu warunków cieplno-przepływowych w kotłach energetycznych,

4. Bilans populacji materiałów sypkich do prognozowania rozkładów ziarnowych w celu optymalizacji eksploatacji kotłów fluidalnych,

5. Technologie magazynowania energii (ciepło i chłód),

6. Audyty energetyczne,

7. Pomiary termowizyjne w budownictwie, energetyce i przemyśle:

 • lokalizacja mostków termicznych - miejsc przerw izolacji termicznej,
 • ocena zakresu i intensywności występowania zawilgoceń,
 • analiza jakości pracy ogrzewania podłogowego,
 • odwzorowanie przebiegu sieci c.o. i c.w.u.,
 • badanie stanu izolacji cieplnej kotła energetycznego, rurociągów naziemnych i napowietrznych,
 • badanie drożności rur ekranowych,
 • wykrywanie wad i awarii w układach elektrycznych,
 • ocena stanu przegrzania maszyn i urządzeń.

Osoba kontaktowa:

 

dr hab. inż.
Artur BŁASZCZUK

 


 


 • Analiza techniczna i elementarna paliw oraz oznaczanie ciepła spalania/ wartości opałowej
 • Analiza innych materiałów sypkich w zakresie oznaczania udziałów C, H, N i S
 • Analiza granulometryczna materiałów sypkich (analiza sitowa oraz pomiar metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,1-1000 mikrometrów)
 • Analiza składu gazów, w tym: CO2, CO, CxHy, SO2, SO3, NO, NO2, N2O, NH3, HCN, O2 i H2O
 • Badania na instalacji z paleniskiem fluidalnym w skali małej-pilotowej o mocy do 0,1MWt (analiza procesu spalania, odsiarczania, popielenia, wpływu dodatków - katalizatorów/ inhibitorów, itp.)
 • Badania na instalacji z duo-reaktorem fluidalnym w skali laboratoryjnej, m.in. analiza spalania w pętli chemicznej (CLC) oraz pętli wapniowej (CaL)
 • Pomiary na obiektach rzeczywistych (w tym elektrownie, ciepłownie i inne zakłady przemysłowe), ekspertyzy w zakresie pracy układów kotłowych

Osoba kontaktowa:

 

dr hab. inż.
Tomasz CZAKIERT

 

 


 

 • Badania w zakresie inżynierii warstwy fluidalnej, w tym m.in.:

  - aerodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej,
  - modelowania rozpływu materiału sypkiego i spalin w konturze cyrkulacyjnym z wykorzystaniem teorii podobieńtwa przepływów (stanowiska modelowe geometrycznie podobne do modelu kotła),
  - projektowania rusztów powietrznych dla kotłów fluidalnych,
  - projektowania i kompleksowych badań dysz powietrznych,
  - optymalizacji rozplywu powietrza w kotłach fluidalnych,
  - oceny pracy układu doprowadzenia powietrza (skrzynie sprężonego powietrza, układy kanałów),
  - oceny pracy przegrzewaczy powietrza (rurowych i obrotowych),
  - oceny ryzyka erozyjnego oddziaływania ziaren materiału sypkiego w komorze paleniskowej kotła oraz kanałach spalin.
  - badania przegrzewaczy Intrex
   

 • Symulacje zjawisk i procesów cieplno-przepływowych spotykanych w urządzeniach  energetycznych.
 • Projektowanie kompleksowych układów technologicznych urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 • Projektowanie i ocena pracy parowych i akustycznych zdmuchiwaczy pyłu.

 • Pomiary polowe wykonywane na obiektach rzeczywistych w zakresie okreslania najważniejszych parametrów procesowych (ciśnienie, temperatura, przepływ).

 • Nieinwazyjne pomiary prędkości ziaren w układach o niskiej koncentracji fazy stałej z wykorzystaniem polowych technik optycznych.

 • Ekspertyzy, opracowania i doradztwo w zakresie technologii niskoemisyjnych.

 • Obliczenia bilansowe kotłów energetycznych


LISTA WYBRANYCH PRAC BADAWCZYCH

 

Osoba kontaktowa:

 

dr hab. inż.
Paweł MIREK

 

 


Kompetencje w zakresie:

 

 • kompleksowych badań właściwości paliw kopalnych (węgiel kamienny, węgiel bruantny), biomasy, paliw wtórnych oraz formowanych według akredytowanych i nieakredytowanych metod badawczych,
 • kompleksowych badań właściwości odpadów stosowanych do celów energetycznych,
 • badania spalania mieszanek paliwowych w instalacji wielkolaboratoryjnej z cyrkulującą warstwą fluidalną,
 • weryfikacji kodów odpadów nadawanych przez wytwórcę odpadów,
 • określenia kierunków i sposobów zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • badania procesu termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych i SRF
 • opracowywania i weryfikacji wniosków o wydanie zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie odpadów
 • obsługa przedsiębiorstw w zakresie transportu towarów niebezpiecznych,
  doradca ADR

Osoba kontaktowa:

 

dr hab. inż.
Jurand BIEŃ

 

 


 • Badania procesów spalania biomasy i węgli w warstwie fluidalnej.
 • Analizy fizyko-chemiczne biomasy stałej.
 • Ekspertyzy i opinie, w zakresie wykorzystania biomasy stałej w energetyce i ciepłownictwie.
 • Eko-mediacja, spotkania terenowe.
 • Badania na obiektach rzeczywistych - w zakresie technologii fluidalnego spalania paliw.
 • Doradztwo w zakresie wniosków o finansowanie prac badawczo-rozwojowych.
 • Doradztwo w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych.
 • Opracowywanie dokumentów strategicznych: SEAP, PGN, PONE

Osoba kontaktowa:

 

dr inż.
Rafał RAJCZYK

 

 ostatnia aktualizacja: 2018-01-16 08:58:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr