Projekty naukowo-badawcze krajowe
Projekty realizowane
ostatnia aktualizacja: 2018-01-10 05:36:00 - wpis: Jurand Bień
Projekty zrealizowane
 1. Program Strategiczny Zaawansowane technologie pozyskiwania energii – zadanie nr 1 pt. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2  ze spalin, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, umowa nr SP/E/1/67484/10, okres realizacji 04.05.2010 - 30.04.2015 - wykonawca części zadania badawczego
 2. Program Strategiczny Zaawansowane technologie pozyskiwania energii – zadanie nr 2 pt. "Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych  zintegrowanych z wychwytem CO2" , kierownik projektu prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, umowa nr SP/E/2/66420/10, okres realizacji 14.05.2010 - 30.04.2015 - lider projektu
 3. Program Strategiczny Zaawansowane technologie pozyskiwania energii – zadanie nr 3 pt. "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej", kierownik projektu prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, umowa nr BZ-403-30/10, okres realizacji 01.10.2010 - 31.12.2015 - podwykonawca części zadania badawczego
 4. Teoretyczne i eksperymentalne badania adsorpcyjnych systemów klimatyzacji słonecznej – Projekt promotorski  
 5. Zaawansowana adsorpcja CO2 stosowana w elektrowniach węglowych - Granty na granty
 6. Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych z różnego rodzaju instalacji przemysłowych, kierownik projektu prof. ndzw. dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek, umowa nr BZ-403-31/10, okres realizacji 01.10.2010 - 28.02.2013 - - wykonawca projektu rozwojowego
 7. Badania sorpcji/desorpcji CO2 na zeolitach z popiołów lotnych impregnowanych aminami- Projekt badawczy własny
 8. Badanie chemicznej pompy ciepła z wykorzystaniem odnawialnej reakcji CaO/Ca(OH)2–  Grant promotorski
 9. Opracowanie technologii suchego i jednoczesnego odsiarczania oraz odazotowania w binarnej cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej - Grant promotorski
 10. Ekologiczniee czyste spalanie węgla w binarnej cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej - Grant badawczy
 11. Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do suchego odsiarczania spalin - Grant promotorski
 12. Badanie procesu fluidalnego spalania mieszanek biomasy i niskojakościowych węgli – Grant promotorski
 13. Eksperymentalna analiza przepływów dwufazowych ziarna-gaz z wykorzystaniem technik optycznych - Grant promotorski
 14. Badania usuwania i zagospodarowania dwutlenku węgla ze spalin kotłowych przy użyciu zeolitów – Grant promotorski
 15. Badanie mechanizmu zniszczenia kompozytów metodami metrologii plamkowej – Grant badawczy
 16. Metrologia plamkowa w pomiarach konwekcyjnej wymiany ciepła – Grant badawczy
 17. Badania doświadczalne oraz modelowanie procesu wspólnego spalania węgla oraz bio-paliw w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną - Grant badawczy, Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka.
 18. Badania emisji CO2, NOx i SO2 w procesie fluidalnego spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem - Grant badawczy
 19. Badania nad przepływem materiałów sypkich w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej – Grant badawczy
 20. Optymalizacja procesów spalania i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną – Grantu Celowego
 21. Badanie emisji cząstek PM 2,5 oraz PM 10 w procesie spalania biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej  – Grant Promotorski
 22. Zapobieganie erozyjnemu oddziaływaniu ziaren materiału warstwy na powierzchnie ogrzewalne kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną - projekt rozwojowy
 23. Nadkrytyczne bloki węglowe – projekt zamawiany
 24. Feasibility of co-firing of biomass and alternative fuels at high proportions - Granty na granty
 25. Badania adsorpcji tlenków azotu na mezoporowatych materiałach na bazie popiołów lotnych - projekt badawczy
 26. Sorbenty z odpadów - Program Inicjatywa technologiczna
ostatnia aktualizacja: 2018-01-10 05:53:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr