Rys historyczny

Najstarszym dokumentem źródłowym, do jakiego udało się dotrzeć, jest protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z dnia 11 maja 1994 roku, podczas którego Dziekan Wydziału doc. dr inż. Stanisław Ochoński wręczał nominacje kierownikom Katedr i Zakładów działających w ramach Wydziału.

 

Nominację na stanowisko Kierownika Zakładu Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery odebrał wówczas dr hab. inż. Wojciech Nowak, prof. PCz. Organizacyjnie Zakład ten działał w ramach Instytutu Inżynierii Środowiska prowadzącego studia o tymże samym kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

 

Kadrę dydaktyczną Zakładu stanowili w większości pracownicy zajmujący się zagadnieniami Ogrzewnictwa i Wentylacji zatrudnieni w Zakładzie Urządzeń Sanitarnych oraz przyjęci do pracy od października: dr inż. Waldemar Muskała, mgr Beata Kwiatkowska, mgr inż. Beata Starczyk,  mgr inż.  Andrzej Wandrasz. W owym czasie dr inż. Marek Janik pełnił funkcję prodziekana ds. nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska, dr inż. Waldemar Muskała oraz dr inż. Janusz Wilczyński działali w kierownictwie ZNP.

 

Nawiązano pierwsze kontakty z przemysłem, a w szczególności z Elektrownią Turów, w której, w ramach przewidywanej modernizacji, przewidziano zabudowę kotłów fluidalnych pozwalających na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery dzięki wprowadzeniu procesu suchego odsiarczania spalin. Zagadnienia te stały się zasadniczymi tematami zarówno w prowadzonych pracach badawczych, jak i zleconych, realizowanych przez pracowników Zakładu. Przygotowywane zostały wnioski do KBN o przyznanie pierwszych grantów. 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 181/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4 lipca 2011 roku Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery została z dniem 1 sierpnia 2011 przekształcona w Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych.

 

ostatnia aktualizacja: 2018-01-09 07:38:00 - wpis: Jurand Bień
Opracowanie: Bień Jurand, Jesionowski Andrzej, Lis Piotr